Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „GDPR“)

Týmto dávam spoločnosti

LKAS s.r.o.
so sídlom na adrese Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46969063, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 86607/B

(ďalej len „LKAS“ alebo „my“),

svoj slobodný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle nižšie uvedených podmienok.

Účel spracúvania osobných údajov:
Uchovanie Vášho životopisu v našej databáze na účely kontaktovania v budúcnosti v prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej pozície.

Obdobie platnosti poskytnutého súhlasu:
Súhlas je udelený na obdobie 2 rokov.

Svoj súhlas môžete odvolať kedykoľvek zaslaním e-mailu na info@lkas.sk alebo písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla firmy. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Od koho získavame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?
Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?
Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Ostatné informácie:
Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

Aké sú Vaše práva?
Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
  • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
  • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
  • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
  • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
  • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu


Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: info@lkas.sk

písomne na adresu: LKAS s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

LKAS

Všetky prípadné zmeny v horeuvedených podmienkach zverejníme na týchto internetových stránkach.